در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

تاریخ سیاسی آلمان - مبدا

تاريخ ادبيات آلمان از قديمترين ازمنه تا سال 2000 ميلا دي

این کتاب ترجمه ای است از :

Deutsche Literaturgeschichte

Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Von: Wolf Wucherpfenig

مترجم : شاپور چهارده چریک

Shapur_14@yahoo.de

پيشگفتار

براي آگاهي از تاريخ ادبيات آلمان ، زمينه اي از زبان و تاريخ سياسي و جغرافيائي 

آلمان لا زم به نظر مي رسد . آگاهي از تاريخ و جغرافیای سياسي آلمان ما را  در درك وقايعي كه بعد ها در اين كشور اتفاق افتادند (مانند به قدرت رسيدن بيسمارك و هيتلر و سايرين ) ياري مي دهند . به وجود آمدن ادبيات  سياسي و نبرد آنها عليه رژيم حاكم بر آلمان به همين زمينة سياسي آنها بر مي گردد. زبان نيز كه بستر ادبيات مي باشد ، نقش بسزائي در اين بازيهاي سياسي و ادبي بازي مي كند .

"مقصود اروپائيان از علم ادب١ و غايت تحصيل ادبيات نزد آنان همان مهارت يافتن در دو فنّ نظم و نثر است ،

 ليكن نه تنها در عبارات و اسلوب بلكه اسلوب مهم ديگري را نيز بر اين مقصود اضافه كرده اند و آن اين است كه بايد ادبيات 

مشتمل بر يك روح انتقادي باشد. مراد از روح انتقادي آن است كه شاعر يا منشي بايستي در كلية حوادث طبيعي و نواقص اجتماعي به نظر دقت و

 انتقاد نگريسته ، احوال را در تحت دقت بياورد و به اسلوب شعري به طوري مقاصد خود را بيان كند كه محرك عواطف بشري گشته در نفوس اثر كامل 

ببخشد و مكنونات خاطرش در قلوب شنوندگان و خوانندگان جايگزين گردد. مقصود اصلي ادباي امروزي اروپا از تأليف كتب و رمان و روايات تمثيلي (درام) همان انتقاد از اوضاع و احوال مشهوده و مجسم كردن فضايل و رذايل اخلا قي است تا مردم را به اكتساب فضايل ترغيب و از ردايل متنفر سازند . پس يگانه مقصود اصلي شاعر يا منشي در نظم و نثر و خطابه و تمثيل نزد اروپائيان همانا انتقاد ادبي يا سياسي يا اخلا قي جامعه است ، بدون اينكه بخواهند به 

كسي تملق بگويند" ٢ .

 تاريخ ادبيات آلمان بعد از جنگ دوم جهاني در عمل به دو دسته تقسيم شد : دستة اول مربوط به ادبيات آلمان غربي بود و دستة دوم ادبيات آلمان شرقي. ما در اين كتاب همه را جزئي از ادبيات كل آلمان شمرده ايم و فرقي بين آنها قائل نيستيم ، زيرا كه باوجودي كه كشور آلمان 

از سال ١٩٤٥ تا سال ١٩٨٩ به دو كشور مستقل تقسيم شد ، ولي زبان آنها همچنان آلماني باقي ماند . و اين خود يكي از مهمترين عناصر اتحاد دو آلمان بود. ادبيات آلمان دوپارگي اين كشور را اوائل منعكس نمي كرد . در آلمان شرقي ادبيات آلمان غربي قرباني قوانين مرزي و گمركي مي شدند و در آلمان 

غربي نيز ادبيات آلمان شرقي تقريباً ممنوع بود.ممنوعيتي كه بيشتر جنبة سنتي داشت 

تا قانوني ، زيرا كه  ادبيات حزبي آلمان شرقي در اين طرف مرز نيز خريداران زيادي

 نداشت .

زبان آلماني شاخه اي از زبانهاي هند و ژرمن مي باشد . زبان آلماني در قرن ششم بعد از ميلا د به دو شاخه تقسيم شد، يكي زبان آلماني سليس  و ديگري زبان آلماني سفلي٤ . حد بين اين دو زبان يا لهجه ، مرزي است فرضي كه از شهر هاي آخن، زولينگن، كاسل،

 ماگده بورگ، فرانكفورت (اودر) و بيرن باوم مي گذرد . پروس شرقي و پروس غربي به شاخة زبان آلماني سفلي تعلق دارند .

زبان آلماني سليس خود به شاخه هاي زير تقسيم مي گردد:

١- زبان آلماني ميانه ٥

٢- زبان آلماني عليا ٦

اين شاخه ها خود نيز به شاخه هاي ديگري تقسيم مي گردند . زبان آلماني ميانه داراي شاخه هاي غربي و شرقي است . زبان آلماني عليا ٨ نيز به سه شاخة زير تقسيم مي گردد:

١- لهجة آلماني ٩

٢- لهجة بايرني - اطريشي ١٠

٣- لهجة فرانكي عليا ١١

از لحاظ تاريخي مي توان زبان آلماني سليس را به دسته تقسيم كرد:

١- زبان آلماني سليس قديم ١٢ ( از سال ٧٥٠ تا ١١٠٠ م )

٢- زبان آلماني سليس ميانه ١٣ (از ١١٠٠ تا ١٥٠٠ م )

زبان آلماني سليس جديد ١٤ (از ١٥٠٠ به بعد )

 

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱
تگ ها :