در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

مختصري در باره تاريخ سياسي آلمان - ۱

مختصري در باره تاريخ سياسي آلمان

طوايف كوچك ژرمن مانند ساكسون ها، فرانك ها و آلمان ها ١٥ و غيره ، در حدود زماني كه عيسي مسيح متولد شد ، به هم پيوسته و قبايل بزرگتري را تشكيل دادند . آنها حتي مقاديري از سرزمين هائي را كه تحت سلطه روم بود ، اشغال كردند و عناصري

 از فرهنگ و تمدن رومي و همچنين ديوانسالا ري آنها را نيز پذيرا شدند . بعدها طوايف آلماني كه در زمان كارل كبير با هم متحد شده بودند ، از اين اتحاديۀ 

قومي خارج شدند . قرارداد فردون ١٦ در سال ٨٤٣ ميلا دي ، قرارداد مرسن ١٧ در سال ٨٧٠ ميلا دي و همچنين قرارداد ريبه مونت ١٨ در سال ٨٨٠ ميلا دي اين جريانات را شامل مي شدند .

لودويگ دوم معروف به لودويگ آلماني در سال ٨٤٣ ميلا دي فرانك شرقي را تصاحب كرد . در سال ٨٨٠ ميلا دي نيز قسمت غربي لوترينگن را تصاحب كرده و بدين ترتيب مرز بين آلمان و فرانسه تعيين گرديد كه تا سال ١٦٤٨ ميلا دي نيز معتبر بود . در سال ٩٠٠ ميلا دي طوايف و

قبایل ژرمن (از قبيل از قبيل فرانك ها ، شوابن، بايرن و ساكسون ها)  بر عليه مجارستان و نواحي اسلا و ها متحد شدند . اين اقوام آلماني از ميان خود پادشاهي را انتخاب كردند (كنراد اول) كه از سال ٩١١ ميلا دي تا ٩١٨ ميلا دي حكومت كرد. در سال ٩٢٠ ميلا دي اصطلا ح ١٩ (رايش آلمان) ٢٠ ظاهر شد .

 از قرن يازدهم به بعد نيز اصطلا ح (رايش مقدس روم ٢١ ) ظاهر شد كه آلمان ، رايش ايتاليا و منطقه بورگوند ٢٢ را  شامل مي شد. هاينريش اول كه از سال ٩١٩ تا    936 ميلا دي حكومت كرد ، فقط از طرف فرانك ها و بايرن ها به رسميت شناخته مي شد 

، ولي موفقيت هايش در جنگ ها (مانند جنگي كه بر عليه مجار ها سازمان داد) و سياست خارجي اش ، دو قبيلۀ ديگر را يعني شوابن ها و بايرن ها را واداشت تا 

آنها نيز وي را به رسميت بشناسند . بعد از هاينريش نوبت به اوتو اول ، معروف به اوتو كبير ميرسد ، كه از سال ٩٣٦ تا ٩٧٣ حكومت كرد و رايش آلمان را از لحاظ دروني و بيروني مطمئن تر گردانيده و مرزهاي آن را به خوبي حراست و حفاظت كرد . از سال ٩٧٣ تا ٩٨٣ ميلا دي اوتو دوم حكومت كرد و از سال ٩٨٣ تا ١٠٠٢ ميلا دي نيز اوتو سوم حكومت كرد كه از لحاظ موفقيت در حكومت شان ، به اوتو اول نرسيدند و در 

پاره اي از نقشه هايشان شكست خوردند . پاپ نيز در اين ميان سرسختي و لجاجت از خود نشان مي داد و نمي خواست كه ديگران (يعني افراد غير مذهبي- مانند شاهان و قيصر ها ) در كارش دخالت كنند.

 

 

 

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱
تگ ها :