در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

سلسله های پادشاهان آلمان - ۱

١٦٥٧ - ١٦٣٧

 

فرديناند سوم 

Ferdinand III

Habsburger

١٧٠٥ - ١٦٥٧

 

لئو پولد اول 

Leopold I

Habsburger

١٧١١ - ١٧٠٥

 

ژوزف اول 

Joseph I

Habsburger

١٧٤٠ - ١٧١١

 

كارل ششم 

Karl VI

Habsburger

 

 

 

١٧٤٥ - ١٧٤٢

 

كارل هفتم - آلبرشت 

karl VII, Albrecht

Wittelsbacher

١٧٦٥ - ١٧٤٥

 

فرانتس اول - اشتفان

Franz I, Stephan

Habsburg -

Lothringer

١٧٩٠ - ١٧٦٥

 

يوزف دوم

Joseph II

Habsburg -

Lothringer

١٧٩٢ - ١٧٩٠

 

لئو پولد دوم

Leopold II

Habsburg -

Lothringer

١٨٠٦ - ١٧٩٢

 

فرانتس دوم

Franz II

Habsburg -

Lothringer

١٨٨٨ - ١٨٧١

 

ويلهلم اول 

Wilhelm I

Hohenzollern

١٨٨٨

 

فريدريش سوم 

Friedrich III

Hohenzollern

١٩١٨ - ١٨٨٨

 

ويلهلم دوم 

Wilhelm II

Hohenzollern

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۱
تگ ها :