در باره تاریخ و ادبیات آلمان

در باره تاریخ و ادبیات آلمان

تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق - دنباله مطلب - ۲

هومر در قرن هشتم قبل از ميلا د ايلياد (ايلياس) را سروده است. اين كتاب جريانات مربوط به پرنس ترويا ، به وسيلة Menelaos همسر پادشاه يونان ، منه لا ئوس Helena و همچنين ربودن هلنا Hektor پاريس و آوردن وي به ترويا، همچنين پهلوان و قهرمان ترويا ، كه نامش هكتور

در ميتولوژي يونان هنرمند و كارگر و سازندة مخترعي است كه در جزيرة Daidalos  دايدالوس لا بيرينتي به عنوان منطقة مسكوني و محل Minos كرت در يونان به دستور پادشاهي به نام مينوس محبوس و Ikaros مي سازد و سپس به اتفاق پسرش اكاروس Minataurus سكونت ميناتاوروس زنداني مي شود . او موفق به فرار از زندان گشته و به وسيلة ماشين پروازي كه براي خود و پسرش در Ikaria اختراع كرده جزيره را ترك مي كند ، ولي ماشين پروازش در نزديكي جزيرة ايكاريا درياي اژه سقوط مي كند .

بعد از خاتمۀ جنگ رو به Odysseus بتوانند شهر را از محاصره بدر آورند . اوديسويس

جانب خانه مي آورد ، ولي راه را گم كرده و ده سال همچنان حيران و سرگردان به دنبال

راه خانه مي گردد . چگونگي بازگشت وي به خانه و ماجراهاي اين ١٠ سال را هومر در

به ثبت رسانده است . Odysseus كتاب ديگري به نام اوديسويس

Mythos در حدود ٧٥٠ قبل از ميلا د( ميث هاي ) Hesiod شاعر ديگري به نام هسيود

خدايان را به تصوير كشيده است . انسان در حدود سال ٦٠٠ قبل از ميلا د از ميث ها و

خدايان دست كشيده و شروع به پرورش شخصيت خود مي كند . زيباترين اشعار يوناني

سروده Sappho  و ساپفو Alkaios اين دوره همانا اشعار غنائي است كه بوسيلة آلكايوس

شده اند . اين دو تن شاعران يوناني در اشعار خود احساسات و تجربيات شخصي خود را

شاعر ديگري است كه در افسانه هاي Aesop به تصوير كشيده و تشريح كرده اند . ازوپ

تمثيلي زيادي كه نوشته ، داستانهاي زيادي از زبان حيوانات نقل كرده است . وي سعي و

كوشش زيادي كرده است تا ناملا يماتي كه گريبان مردم را مي گيرد ، مانند خشونت ، قتل

و غارت و به استعمار كشيدن مردم را از زبان حيوانات تعريف كند .

همانطور كه در بالا گفته شد ، عقل و روح انسان رفته رفته از ميتولوژي جدا گرديد و چون آزاد و رها گشت ، شروع به جستجو و كاوش كرد . عقل انسان بعد از كاوش و

جستجوهاي زيادي به طبيعت و علوم طبيعي معطوف گشت . تالس  شايد اولين

نفري نبود كه از خود سؤال كرد : منبع طبيعت كجاست؟ طبيعت از كجا آمده است ؟ و به

كجا مي رود؟ كه بعد از قرن ها هنوز پايان نيافته و همچنان خستگي ناپذير ادامه دارد .

فلا سفة زيادي نظريات خود را در لفافۀ تئوري هاي فلسفي پيچيدند و آن را به جهانيان عرضه كردند:

 جهان را در رياضيات و در پس اعداد مي ديد . براي وي  Pythagoras فيثاغورث

معتقد بوده  Heraklit جهان فقط از عدد و شماره تشكيل شده است . هراكليت

Demokrit است كه جهان در حال جاري شدن است ، همانند يك رودخانه . دموكريت

بعد ها تز انقلا بي خود را عرضه مي كند ، كه معتقد بود جهان (در حقيقت همه

چيز) فقط از اتم تشكيل شده است . ايندوره در حقیقت  فاز اول ادبيات يونان .

فاز دوم ادبيات يونان از سال ٥٠٠ تا ٣٠٠ قبل از ميلا د را شامل مي شود . بعد از خاتمة

 يعني نواحي كه  Hellas دوران جنگ با ايران ، آتن رهبري عقلي و فكري در هلا س

يونانيان بر آن حكومت مي كردند را عهده دار شد.

 

 

 

  
نویسنده : شاپور چهارده‌چریک ; ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/۱۳
تگ ها :