مختصري در باره تاريخ سياسي آلمان - ۱

مختصري در باره تاريخ سياسي آلمان

طوايف كوچك ژرمن مانند ساكسون ها، فرانك ها و آلمان ها ١٥ و غيره ، در حدود زماني كه عيسي مسيح متولد شد ، به هم پيوسته و قبايل بزرگتري را تشكيل دادند . آنها حتي مقاديري از سرزمين هائي را كه تحت سلطه روم بود ، اشغال كردند و عناصري

 از فرهنگ و تمدن رومي و همچنين ديوانسالا ري آنها را نيز پذيرا شدند . بعدها طوايف آلماني كه در زمان كارل كبير با هم متحد شده بودند ، از اين اتحاديۀ 

قومي خارج شدند . قرارداد فردون ١٦ در سال ٨٤٣ ميلا دي ، قرارداد مرسن ١٧ در سال ٨٧٠ ميلا دي و همچنين قرارداد ريبه مونت ١٨ در سال ٨٨٠ ميلا دي اين جريانات را شامل مي شدند .

لودويگ دوم معروف به لودويگ آلماني در سال ٨٤٣ ميلا دي فرانك شرقي را تصاحب كرد . در سال ٨٨٠ ميلا دي نيز قسمت غربي لوترينگن را تصاحب كرده و بدين ترتيب مرز بين آلمان و فرانسه تعيين گرديد كه تا سال ١٦٤٨ ميلا دي نيز معتبر بود . در سال ٩٠٠ ميلا دي طوايف و

قبایل ژرمن (از قبيل از قبيل فرانك ها ، شوابن، بايرن و ساكسون ها)  بر عليه مجارستان و نواحي اسلا و ها متحد شدند . اين اقوام آلماني 

/ 0 نظر / 60 بازدید