تاریخ سیاسی آلمان - مبدا

تاريخ ادبيات آلمان از قديمترين ازمنه تا سال 2000 ميلا دي

این کتاب ترجمه ای است از :

Deutsche Literaturgeschichte

Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Von: Wolf Wucherpfenig

مترجم : شاپور چهارده چریک

Shapur_14@yahoo.de

پيشگفتار

براي آگاهي از تاريخ ادبيات آلمان ، زمينه اي از زبان و تاريخ سياسي و جغرافيائي 

آلمان لا زم به نظر مي رسد . آگاهي از تاريخ و جغرافیای سياسي آلمان ما را  در درك وقايعي كه بعد ها در اين كشور اتفاق افتادند (مانند به قدرت رسيدن بيسمارك و هيتلر و سايرين ) ياري مي دهند . به وجود آمدن ادبيات  سياسي و نبرد آنها عليه رژيم حاكم بر آلمان به همين زمينة سياسي آنها بر مي گردد. زبان نيز كه بستر ادبيات مي باشد ، نقش بسزائي در اين بازيهاي سياسي و ادبي بازي مي كند .

"مقصود اروپائيان از علم ادب١ و غايت تحصيل ادبيات نزد آنان همان مهارت يافتن در دو فنّ نظم و نثر است ،

 ليكن نه تنها در عبارات و اسلوب بلكه اسلوب مهم ديگري را نيز بر اين مقصود اضافه كرده اند و آن اين است كه بايد ادبيات 

مشتمل بر يك روح انتقادي باشد. مراد از روح انتقادي آن است كه شاعر يا منشي بايستي در كلية حوادث طبيعي و نواقص اجتماعي به نظر دقت و

 انتقاد نگريسته ، احوال را در تحت دقت

/ 0 نظر / 11 بازدید