تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق - دنباله مطلب - ۲

هومر در قرن هشتم قبل از ميلا د ايلياد (ايلياس) را سروده است. اين كتاب جريانات مربوط به پرنس ترويا ، به وسيلة Menelaos همسر پادشاه يونان ، منه لا ئوس Helena و همچنين ربودن هلنا Hektor پاريس و آوردن وي به ترويا، همچنين پهلوان و قهرمان ترويا ، كه نامش هكتور

در ميتولوژي يونان هنرمند و كارگر و سازندة مخترعي است كه در جزيرة Daidalos  دايدالوس لا بيرينتي به عنوان منطقة مسكوني و محل Minos كرت در يونان به دستور پادشاهي به نام مينوس محبوس و Ikaros مي سازد و سپس به اتفاق پسرش اكاروس Minataurus سكونت ميناتاوروس زنداني مي شود . او موفق به فرار از زندان گشته و به وسيلة ماشين پروازي كه براي خود و پسرش در Ikaria اختراع كرده جزيره را ترك مي كند ، ولي ماشين پروازش در نزديكي جزيرة ايكاريا درياي اژه سقوط مي كند .

بعد از خاتمۀ جنگ رو به Odysseus بتوانند شهر را از محاصره بدر آورند . اوديسويس

جانب خانه مي آورد ، ولي راه را گم كرده و ده سال همچنان حيران و سرگردان به دنبال

راه خانه مي گردد . چگونگي بازگشت وي به خانه

/ 0 نظر / 46 بازدید