یکی شعر دیگر : پیر مرد و لعبت

پیر مرد و لعبت

پیر مردی لعبتی دید و سر راهش گرفت

                                لعبتک گفتا: که تو پیری و فرتوت و خرفت

گفت من پیرم ولی در چنته دارم اندکی

                                گر تو خواهی ما توانیم خوش بمانیم چندکی

دخترک گفتا که من از بهر چه یارت شوم؟

                               پیر گفتا: خوف آن داری که من بارت شوم

دخترک در فکر شوخی و مزاح راهش بداد

                               پیرمرد گفتا: رسیدستم خداوندا به داد

نم نمک آن لعبتک طی طریق می‌کرد همی

                               پیر‌مرد هم لنگ لنگان در پسش با کوله‌بار پرغمی

این یکی آن گفت و آن یک این شنید

                              تا که مهتاب سماوی چهره‌اش را برکشید

پیر مرد گفتا که رخصت ده، مشرف شو به ما

                              دخترک گفتا که فرصت ده مفصل شو زما

پیر مرد گفتا که از عمرم ندارم من خبر

                              دخترک گفتا که "آن"  را دار و "این" را و شرر

لاجرم آن پیر مکار خرفت

                             دخترک را نزد در، در بر گرفت

از لبانش بوسه ای بربود و گفت:

                           آدمی یک چیز خواهد ، جان من، یک چیز: جفت

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید