دلم می خواست . . . - شعر ی از شاپور چهارده چریک

دلم می خواست

دلم می خواست همچون باز و شاهین   

                                              در اوج آسمان باشم نه پائین             

دلم می خواست همچون شیر جنگی

                                            درون بیشه ای باشم خدنگی

دلم می خواست همچون ماه و خورشید 

                                            در این عالم از آن بالا درخشید

دلم می خواست مثل چشمه ساران 

                                          ببارم بر سر و رویش چو باران

دلم می خواست مثل باد و بوران                       

                                         به خود پیچم شوم توفان و کوران

دلم می خواست باروتی شوم من                         

                                          ز دست انفجارش گم شوم من

دلم می خواست مثل آن کمانگیر                         

                                        توانم بود و می بودم جهانگیر

دلم می خواست مثل ذره و خاک                         

                                         روم تا گم شوم در این جهان پاک

دلم می خواست کاشکی دل نداشتم                        

                                          ز دستش این همه مشکل نداشتم

آلمان -  بهار 2004

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید