تاریخ ادبیات آلمان در قرون وسطا - ۱

فصل دوم: قرون وسطا و رفورماسیون

مهمترین آثار این دوره:

نام نويسنده

عنوان كتاب

سال

 

نگارش کتاب هیلده براند

بعد از سال 800 م.

 

اوراد و ادعيۀ مِرزِبورگ (كتاب سحر و جادو)

Aufzeichnung der Merseburger

Zaubersprüche

قرن دهم

 

نگارش كتاب اِدا

Aufzeichnung der Götter- und

Heldenlieder in der Edda

بعد از سال 1220 م.

دوران قبل از قرون وسطي را دوران بي خطي مي نامند . اشعاري كه در اين دوران سروده شده اند ، تقريباً همه شفاهي هستند . در اين دوران نوعي خط ، يا بهتر است گفته شود علا ئمي وجود داشتند كه براي دعا و فال و بيرون راندن ارواح خبيث از پیکر افراد و امثالهم و همچنین برای نگارش ستونها و کتیبه ها  استفاده مي شده و اين نوع خط را "رونن"[1]  مي گفتند .

رونن براي نگارش متون بلند يا نظم و نثر خط مناسبي نبود وبيشتر براي علا مت گذاري يا نوشتن

 كتيبه ها و اين قبيل امور به كار مي رفت. هنوز هم حصوصا در کشورهای اسکاندیناوی از این ستونها یافت می شود. خط رونن در این نواحی ، یعنی اسکاندیناوی بیش از سایر نواحی ادامه داشته است.

ادبیات روحانی در قرون وسطا - مهمترین آثار

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید