فصل هشتم رمان "به عنوان مثال، برادر من

 

فصل هشتم رمان "به عنوان مثال، برادر من" اثر" اووه تیم"

 

مترجم : شاپور چهارده چریک

 

Shapur_14@yahoo.de

۸

کاشکى رفته بود افریقا . با وجودى که پدر و مادر، هر دو مى دانستند  که در افریقاهم مى توان جفت پاها را از دست داد . بعد هم اضافه مى کردند ، شاید سرنوشت در افریقا  طور دیگرى رقم مى خورد. این هم یکى از آرزوهاى برادرم بود ، که در میان نیروهایی که به افریقا اعزام مى شدند ، بجنگد . مارشال رومل ، روباى صحرا ، افریقا ، چه صحنه رمانتیکى!کارل هاینتس در دفتر خاطراتش‌ عکس‌ یک شیر را کشیده است . شیرى که از پشت درختى  بیرون مى جهد . عکس نخل ها را کشیده و مارى روى زمین مى خزد. تصویر شیر را واقعاٌ خوب کشیده است. تصویر ساده دیگرى کشیدهکه ویترین مغازه اى را نشان مى دهد. بر سر در این ویترین نوشته شده است: پالتوى پوست، حیوان، پوست حیوانات، لباس‌ زنانه و مردانه، فرم سر حیوانات، پوست پر شده حیوانات، مجسمه حیوانات و بعد هم اسم پدر را نوشته است: هانس‌ تیم . پدر اوائل سال 1929، مغازه اى دایر مى کند که در آن پوست پرداخته شده و پر شده حیواناترا مى فروخته است. پر کردن پوست حیوانات و درست کردن آن ها را در هامبورگ آموخته بود.گرچه او دورۀ این شغل را ندیده بود، ولى از کودکى در نزد عمویش‌ در شهر کوبورگ، آنرا یاد گرفته بود. او حس‌ عجیبى براى حرکت و نسبت ها داشت و بدین ترتیب یک نابغهبود، وقتى که مى خواست پوست حیوانى را پر کند، درعکس‌ هائى که وجود دارند و حیواناتى که پدر ساخته بود را نشان مى دهند ، تصاویر این جریان هستند ، یک گورخر ، یک شیر ، چند تا سگ و خصوصاٌ یک گوریل.عکس‌ هائى هم وجود دارند که نشان مى دهند که روند تکمیل این کار چگونه بوده است. او  در یکى از این عکس‌ ها روپوش‌ سفیدى به تن دارد و پیکر گوریل را با گچ مدلسازى پرمى کند و در عکس‌ دیگرى این گوریل را تمام و تکمیل شده نشان مى دهد. گوریل با دست چپش‌ به درختى آویزان است، دهانش‌ را باز کرده و دندانهایش‌ را نشان مى دهد. دست راستش‌ رابه سینه مى کوبد. چنگال هاى تیزش‌ را مى توان دید و آلتش‌ هم پیداست. بر خلاف انتظارچقدر هم کوچک است.چشمهاى حیوان برق مى زنند. حتى  لب و لوچه اش‌نیز برق مى زند. دهانش را باز کرده و دندان هایش را نشان مى دهد ، مثل این است که مى خواهد به نظاره گرش‌ حمله کند. شاید هم ترسیده و مى خواهد در یک فرصت مناسب بگریزد . این گوریل؛ طورى که یکىاز شاگردهاى پدرم که در آنجا کار مى کرد، تعریف مى کرد؛ لولو خورخوره زنان شده بود. تا یکى از زنان از عریان بودن آلت گوریل شکایت کرده و از آن به بعد پیشبندى به گوریل بستند.از این به بعد دیگر این گوریل مضحکه اى بیش‌ نبود.عکس‌ دیگرى از برادرم هست که او را  در لباس‌ ملوانان نشان مى دهد. در دستش‌ کلاه قیف مانندی  وجوددارد، که بچه ها هنگام رفتن به مدرسه از بزرگترها هدیه مى گیرند. این لباس‌ ملوانى با دکمه هاى طلائى را پدر على الحده دوخته بود، پسرک خیلى جدى نگاه مى کند و در جوار او یک سگ کله بر روى زمین نشسته است . معلوم نیست، که آیا این سگ زنده است یا از همان پوست های پر شده پدر است. فکر کنم، سگ ما بلو[1] باشد . سگى که آن موقع داشتیم .

 

این گوریل را براى یک موزه آمریکائى درست کردند . خیلى دلم مى خواهد بدانم، براى کدام موزه. شاید بتوان آن را در یک موزه حیوانات ، جائى مثل دنوریا  شیکاگو دید. پدر براى مجموعه داران، موزه ها و افراد خصوصى کار مى کرد. تصاویر کارهایش‌ در مجلات فنى چاپ مى شدند و چه تعریف و تمجید هائى از او مى شد. اوائل دهه 30 به او پیشنهاد شد که در یکى از موزه هاى شیکاگو به عنوان پوست ساز مشغول به کار شود. او خیلى به این پیشنهاد فکر کرد، که آیا قبول کند ، یا نه. چونکه این پیشنهاد برابر با مهاجرتبه آمریکا بود. ولى بعد تصمیم گرفت که همینجا بماند و خودش‌ مغازه اى باز کند. علتاصلى آن نیز، خانواده اش‌ بود. دلیل دیگر و قاطع آن ، این بود که او آمریکا را دوستنداشت. دلش‌ مى خواست همینجا در آلمان بماند. آلمان تنها کشورش‌ نبود، آلمان آن کشورىبود، که تاریخ داشت ، گذشته داشت  و او به این تاریخ متعلق بود. این تاریخ او رااشباح کرده بود. او به آلمان افتخار مى کرد. فقط گذرنامه اش‌ آلمانى نبود، آلمان وطنش‌ بود، زبانش‌ بود ، قومیت اش بود. مى دانید.

 

در واژه – آلمانى یعنی deutsch - همانطور که از این لغتبر مى آید و لفظ  thiot هم در آن وجود دارد و معناى آن قوم ، ملت ، ایل و طایفه است.پدرمهاجرت کردن، را مشکل مى توانست تصور کند. مهاجرت براى او همیشه کمى خیانت به شمارمى آمد. توماس‌ مانرا خائن مى دانستند ، زیرا که در یک سخنرانى در بى بىسى موافقت کرده بود که شهرو زادگاهش  لوبک[2]بمباران شود و نیز مارلنه دیتریش[3]را که در اونیفورم سربازهاى آمریکائى به اجراى برنامه پرداخته بود  که در ارتش‌ آمریکا دستمالى اش‌ کرده بودند.بعد از جنگ، در زمستان سخت سال 1946،ناگهان ما یک بسته دریافت کردیم . در این بسته چیزهائى وجود داشت که براى ما نا آشنابودند ، مثل: شکر قهوه اى ، شیر خشک ، و نوعى شیره و چیزهای دیگری که ما تا آن روزندیده بودیم.  در اینبسته ضمناٌ دو تا پیراهن و یک جفت کفش‌ هم وجود داشتند . کفش‌ هاى سیاه پشت باز، نو، با کف چرمى. پاشنه هاى کفش‌ از جنس‌ لاستیک بود  که در وسط آنها یک تکه لاستیک دیگر به رنگ قرمز کار گذاشته بودند. دوستان و فامیل به این کفش‌ ها  مانند یک اثر هنرى  نگاهمى کردند. پدر آن روز گفت: من چه دیوانه اى بودم ، چرا به آمریکا نرفتم و اینجملات را بعد ها بسیار تکرار مى کرد. او کفش‌ ها را پوشید. البته برایش‌ کوچک بودند. کفشها دو شماره برایش‌ کوچک بودند و باوجودیکه کفاش‌ بارها سعى کرده بود که آنها را کمىگشاد کند ، ولى فایده اى نداشت و کفش‌ ها همچنان کوچک ماندند. ولى او آنها را همچنانبه پا مى کرد. تمام تابستان آن سال، آنها را پوشید. تا اینکه پایش‌ میخچه درآورد. تازهاینموقع بود که دیگر این کفش‌ ها را از پایش درآورد.  او این کفش‌ ها را در بازار سیاه با غذا و سیگارو سه بسته شکلات سیاه سوئیسى معامله و معاوضه کرد. سه شب ،هر شب  بعد از غذا، به من یکى از این شکلات ها را دادند. امروز هم هنوز مزه اش‌ در دهانم هست.آمریکا، سوئد و سوئیس‌ ، کشورهاى ثروتمند بودند. ازاین کشورها شکلات، غذا ، کیک وشیرینى مى آمد. آمریکا، از دید بچه گانه من، کشور قدرتمندى به نظر مى رسید. بسیار قدرتمند تر ازآلمان پدر بود. و بدینوسیله نیز قدرتمند تر از خود پدر. آمریکا نسل پدرانمان را خجلکرد

/ 0 نظر / 8 بازدید