تاریخ ادبیات آلمان - عهد عتیق

فصل اول : عهد عتیق ؛ از قرن نهم قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی

 

مهمترین آثار این دوره عبارتند از:

 

نام نویسنده

 

عنوان کتاب

 

سال

 

هومر

 

Homer

 

ایلیاد یا ایلیاس

 

Iliad

قرن هشتم قبل از میلاد

 

آیشیلوس

 

Aischylos

 

Die Perser    پارس ها               

 

Orestie                      اورستی

 

هفت تن بر علیه تِبِن

 

Sieben gegen Theben

۵٢۴/۵٢۵ ق.م. - ۴۵۶ ق.م

 

سوفوکِلِس

 

Sophokles

 

 

 

 

Antigone         آنتی گون 

 

پادشاهی به نام اودیپوس

 

König Oidipus

 

Elektra الکترا

 

اودیپوس در کولونوس

 

Oidipus auf Kolonos

496 ق.م. – 406 ق.م.

 

اویریپیدس

 

Euripides

 

 

 

 

Medea مِدِآ -

 

Die Phönizierinnen زن های فنیقی

 

ای فی گنی در تاوروس

 

Iphigenie in Taurus

480 ق.م. – 406 ق.م.

 

آریستوفانس

 

Aristophanes

 

 

 

 

Die Acharner                   آخارنر

 

Die Wolken                        ابرها

 

Die Vögel                       پرندگان

 

Lysistrat                     لوسیسترات

 

Die Frösche               ها  قورباغه

حدود ۴۴۵ - تا حدود

 

٣٨۵ ق.م

 

مناندر

 

Menander

دشمن انسان

 

Der Menschenfeind

342 – 290 ق.م.

/ 0 نظر / 11 بازدید