دو داستان کوتاه از هاینریش بل

دو داستان کوتاه از هاینریش بل

ترجمه: شاپور چهارده‌چریک

هاينريش بل

هاينريش بل در سال ١٩١٧ در شهر کلن متولد شد و در سال ١٩٨٥ در همان شهر در گذشت . بل از سال ١٩٧١ تا ١٩٧٤  رئيس انجمن بين المللي و ادبي قلم بود . در سال ١٩٧٢ جايزة ادبي نوبل را دريافت کرد . از آثارمعروفش مي توان : بيليارد درساعت نه و نيم صبح (رمان ١٩٥٩)؛ نظريات يك دلقك (رمان ١٩٦٣)؛ عكس دسته جمعي با يك بانو (رمان ١٩٧١)، شرف از دست رفتة کاتارينا بلوم (١٩٧٤) را نام برد.مجموعة آثارش در سال ١٩٧٩ منشر شد . آثار اوليه‌ی بل مانند ، "خانة بدون مراقب" – "و حرفي نزد" , "آدم، کجا بودي؟"  در داخل و خارج از آلمان با اقبال بزرگي روبرو شدند و هاينريش بل به عنوان نويسنده اي مردمي و ملي به جهانيان معرفي شد . هاينريش بل براي مردم مي نوشت ،براي مردم کوچه و بازار ، مردم خيابان ، مردم عادي و معمولي ، مردمي که از خيالپردازي در بارة دوران بزرگ و رهبرشان خسته بودند . حتي بعد ها که ثروت و مكنت دوباره به آلماني ها رو کرد ، بل باز هم به اين موضوعات و مفاهيمي که در کتبش مي نوشت ، وفادار ماند .

بل در مصاحبه اي گفته بود:

موقعي بود که يكي دو تا از کتابهاي من تازه از زير چاپ درآمده بودند و يكي از منتقدان ادبي آن عصر وقتي مرا ديد ، با دست روي شانه هاي من کوبيد و گفت : کتابهايت ديگر بوي دستشوئي و لباسشوئي نمي دهند و موقع آن رسيده که شكايت اجتماعي از شما بشود . اين تعريف و تمجيد موقعي از من شد که جهانيان هر روز مي شنيدند که دو سوم جمعيت جهان در حال گرسنگي بسر مي برند، هنگامي که در برزيل همه روزه کودکاني مي ميرند که هرگز مزة شير را نچشيدند. موقعي که بوي گند استعمار دنيا را برداشته و موقعي که در فقر، نه جنگ طبقاتي و نه وطن عرفاني ديگر معنا و مفهومي وجود ندارد. . در اين دنيا گوئي همه به نوعي جزام گرفتار شده اند ، مرضي که بايد ريشه کن شود ، مرضي که موضوع نگارش من مي باشد و من در این باره در کتابهايم مي نويسم .

هاينريش بل هميشه به اين موضوع توجه داشت و هشدار مي داد که از موضوعات جنگ و ادبيات زمان جنگ غافل نباشيد .

"آنطور نباشد که هنگامي که فرم و محتوا را در ادبيات مدرنيزه مي کنيد ، از عواقب و نتايج جنگ و ترور نيز غافل گرديد ".

تئودور آدورنو فيلسوف و جامعه شناس معروف آلماني زماني پرسيده بود که: "آيا بعد از آوشويتس (نابودي يهوديان- م) دیگر مي توان شعر گفت؟"  شايد بتوان نتيجة تفكرات پاول سلا ن را جوابي براي تئودور آدورنو به حساب آورد که در جاي خود به آن اشاره خواهيم کرد .

از آثار معروف بل ، بايد کتب زير را نام برد:

١- قطار بموقع آمد

٢- جهانگرد ، به اسپا مي آئي

٣- آدم کجا بودي؟  ٤-

۴ نه فقط هنگام آريسمس

٥- و من از لام تا کام چيزي نگفتم

٦- خانة بدون محافظ -

٧- امرار معاش سالهاي پيشين 

٨- و بدين ترتيب شب شد و روز شد

٩- ميهمانهاي ناخوانده -

١٠ - در درة نعل هاي غرّان

١١ - ايستگاه راه آهن 

١٢ - بيليارد ساعت نه و نيم صبح

لیست مهمترین آثار هاینریش بل به آلمانی:

  1.  Der Zug war pünktlich

  2.  Wanderer, kommst du nach Spa

  3.  Wo warst du Adam?

  4.  Nicht nur zur Weihnachtszeit

  5.  Und sagte kein einziges Wort

  6.  Haus ohne Hütter

  7.  Das Brot der früheren Jahre

  8.  So ward Abend und Morgen

  9.  Unberechenbare Gäste

10.Im Tal der donnernden Hufe

11.Der Bahnhof von Zimpren

12.Billard um halb Zehn

دو داستان کوتاه زير از هاینریش بل مي باشند.

 

خطرٍٍٍٍِِ نوشتن

 

اثر : هاينريش بل

مترجم: شاپور چهارده چريك

هفت سال پيش به ملا قات سردبير يكي از مجلا ت معروف رفتم تا يك نسخه از يكي از کتابهايم را به او بدهم. موقعي که مرا پيش او بردند، من کتابم را به او دادم. ولي او اصلاً اعتنائي به نوشتة من نكرد و کتاب مرا روي نوشته هاي ديگري که تمام ميزتحريرش را پوشانده بودند ، پرت کرد . دستور داد تا منشي اش يك استكان قهوه براي من بياورد و خودش يك ليوان آب نوشيد وگفت : من نوشتة شما را بعداً خواهم خواند. شايد چند ماه ديگر. همانطور که ملا حظه مي فرمائيد، من بايد تمام اين نوشته ها را بخوانم . ولي لطفاً به يك سؤال من جواب بدهيد، سؤالي که ديگران هنوز نتوانسته‌اند به آن جواب بدهند؛ با وجوديكه امروزهفت نفر اينجا بودند.

 

سؤال من اين است: چرا ما اينقدر نابغه داريم ( بدون شوخي و مضحكه) و در عوض مدير کم داريم . مثلاً کسي مانند من. من مجله ام را دوست دارم ولي بطور قطع نخواهم مرد ، اگر به کار سابقم برگردم. شغل سابق من رياست تبليغات در يك شرکت سازندة تيغ صورت تراشي بود. در جوار اين کار منتقد تئاتر هم بودم. زيرا که از اين کار لذت مي برم .

شغل شما چيست؟

من در حال حاضر کارمند ادارة آمار هستم.

آيا شما از اين شغل متنفريد؟ فكر مي کنيد که اگر در اين سمت اشتغال داشته باشيد به شخصيت شما لطمه خواهد خورد؟

نه. من از اين شغل متنفر نيستم و فكر هم نمي کنم که اشتغال به اين شغل به شخصيتم لطمه بزند. من فعلاً دارم از طريق همين شغل نان زن و بچه ام را در مي آورم ، گرچه با زحمت زياد.

ولي شما اين احساس را داريد که با اين چند صفحه اي که نوشته ايد ، گرچه اشتباهات زيادي دارد و مرتب هم نيست، از اين مجله به آن مجله برويد يا نوشته تان را از طريق پست به آنها بفرستيد و اگر همة آنها برگشتند، دوباره همة آنها را تصحيح کرده و ازنو بنويسيد؟

من در جواب گفتم : بله ، همينطوره.

چرا اين کار را مي کنيد ؟ خوب فكر کنيد و بعد جواب بدهيد. زيرا که جواب شما ، جواب سؤالي است که من قبلاً هم از شما پرسيده بودم .

تا حالا کسي از من چنين سؤالي را نپرسيده بود. همانطور که داشتم به اين سؤال فكر مي کردم، سردبير هم شروع به خواندن مقالة من کرد .

بالا خره در جوابش گفتم: من چارة ديگري نداشتم .

سردبير سرش را از روي نوشته برداشت ، نگاهي به من کرد و ابروانش را در هم کشيد و گفت: اين حرف ، حرف بزرگي است. . اين حرف را يك بار يك سارق بانك هم بر زبان آورده است. موقعي که قاضي دادگاه از اين سارق پرسيد : چرا اين سرقت را طراحي و نهايتاً آن را عملی کرده است؟ سارق بانك در جواب قاضي مي گويد : من چارة ديگري نداشتم..

شايد حق به جانب سارق بانك بوده باشد . ولي اين نمي تواند مانع از آن گردد که حق به جانب من نباشد. سردبير خاموش بود و نوشتة مرا مي خواند . اين نوشته چهار صفحه بود و سردبير براي خواندن آن به ده دقيقه وقت نياز داشت. در اين مدت من باز هم به حرف ايشان فكر مي کردم و مي انديشيدم که جواب بهتري براي آن بيابم. ولي جواب بهتري نيافتم .

من قهوه ام را نوشيدم و سيگاري کشيدم . براي من خوش آيند نبود که سردبير نوشتة مرا در حضور خودم بخواند. ولي بالا خره کارش تمام شد. من سيگار دوم را تازه روشن کرده بودم که سردبير گفت: جوابي که به سؤال من داديد ، خوب بود ولي نوشته تان متأسفانه اصلاً خوب نيست. نوشتة ديگري نداريد؟

چرا دارم . دستم را توي کيفم برده و از ميان پنج نوشته اي که در درون کيفم داشتم ، داستان کوتاهي را بيرون کشيده و به او دادم  و اضافه کردم: بهتر است که من در اين اثنا بيرون باشم. سردبير جواب داد: نه ، اصلاً. بهتر است که شما همين جا بمانيد. داستان دوم کوتاه تر بود و شامل سه صفحه می‌شد. موقعي که سردبير داستان را مي خواند، من سيگار ديگري را آتش زدم.

سردبير بالا خره گفت: اين داستان ، داستان خوبي است. آنقدر خوب است که من نمي توانم قبول کنم که هر دو داستان را يك نفرنوشته است.

ولي باور بفرمائيد که هر دو داستان را خودم نوشته ام.

/ 5 نظر / 58 بازدید
مجنون ليلی

سلام دوست عزيزم من آپ کردم به روز شدم چرا ديگه سر نمی زنی باز با نظرات پر محتواتون منو شرمنده کردین همچنان منتظر بازگشتتان هستم و منتظر نوشته های خوبت هستم

نغمه

خسته نباشی عزيزم چه وبلاگ جالبی داری اگه بيايی خوشحالم ميکنی به اميد ديدارت به ياری « او »

شاپور (شاهین)

سلام. من مدت درازی مریض بودم و نیامدنم تنها بدین دلیل بود. ولی از حالا به بعد مرتب میام و سر می زنم. ممنون که از سایت من دیدن کردی. شاپور ۱۴ (شاهین)

نغمه

سلام دوست عزيز ممنونم از لطفت... خوشحالم که هنوز به اينجا سر می زنی... من آپ شدم عذرخواهی از تاخیر ممنونم از مطلب بسیار زیبایت...

هادی

سلام با وفا چرا خبری از شما نيست تحويل نميگيری نگران شدم قلبد هنوز ميزنه. کمی درياب. به کاوه هم سلام برسان درود خوب باشی هادی