زندگى افکار و آثار (زیبیله برگ) - 3

اولین رمان »زیبیله برک« »چند نفر در جستجوى خوشبختى هستند و از خنده روده بر

شده اند Ein Paar Leute suchen das Glueck und lachen sich tot«ـ نام دارد.

نظر خوانندگان:

»رافائلا Raphaela« یکى از خوانندگان کتاب فوق مى نویسد: کتاب بى مزه ایست ـ با این عنوان عجیب و غریب: »چند نفر در جستجوى خوشبختى هستند و از خنده روده بر شده اند Ein Paar Leute suchen das Glueck und lachen sich totـ کى این کتاب ها را مى خواندـ نویسنده این کتاب حتماٌ در اواخر سالهاى دهه شصت متولد شده است ـ )اشاره ایست به نهضت دانشجویان و آزادى جنسى در اواخر دهه شصت و تعلیم تربیت ضد اقتدارى کودکان این نسل_ مترجم) ـ نویسنده کتاب که از یافتن شغل مناسب مأیوس‏ شده و طبق اطلاعاتى که مؤسسه انتشاراتى ایشان در اختیار خوانندگانش‏ گذاشته، بیشتر به پر کردن پوست حیوانات اشتغال داشته است .»آندره یاس‏ Andreas « خواننده دیگر، با نظر »رافائلا» موافق نیست و در جوابش‏ مى گوید: در جستجوى خوشبختى، بله ، ولى این کتاب به هیچ وجه بى مزه نیست ـ شاید نوعى تراژدى است ـ براى اینکه مأیوس‏ کننده و بدون راه حل است ـ بیشتر به شعر شبیه است تا به رمان ـ من تصویر خودم را در پاره اى از حکایاتش‏ مى بینم و فکر مى کنم که دیگران نیز مانند من گاهى در این گونه مخمصه ها قرار مى گیرند ـ

»رافائلا« مى گوید: این کتاب اولین رمان خانم »برگ« است و سعى مى کند که از مهره ها و اتفاقات رئالیستى استفاده کندـ شاید نوجوانان 14 _ 15 ساله را تحت تأثیر قرار دهد، ولى براى افراد مسن تر خجالت آور است که چنین چیزى را بخوانندـ تم رمان و مسائلى هم که در آن مطرح مى شوند، همه و همه از جهان نوجوانان نشئت گرفته اند. مانند فصول مختلف کتاب که غالباٌ اسم قهرمان آن را یدک مى کشند و مملو از بحران هاى دوران جوانى هستند ـ این فصول و حکایات گرچه پشت سر هم قرار دارند، ولى رابطه معنوى آنها از هم گسسته است ـ مسائل و مشکلات روزمره اى که در رمان ترسیم مى شوند، باعث مى شوند که خواننده پاره اى از خود را در آنها ببیند و ضمناٌ باعث سهولت در خواندن کتاب گرددـ به همین علت این کتاب به آسانى و سهولت قابل خواندن است. در مقاله قبلى که راجع به زندگى و آثار بنیامین فون اشتوکرات _ باره Benjamin von Stuckrad-Barre نوشتم، نظر خوانندگان آثار ایشان نیز در این مقاله آورده شدـ اتفاقاٌ یکى از انتقادات خوانندگان ایشان هم همین نکته بود که نویسندگان نسل جوان، بیشتر براى نوجوانان مى نویسند تا جوانان ـ مسائل و مشکلات نوجوانانى که مرحله بلوغ را مى گذرانند با مسائل و مشکلات جوانانى که این دوره را پشت سر گذاشته اند و شاید با وجود صغر سن و جوان بودن، پدر یا مادر نیز باشند، با هم اختلاف دارند و یکى نیستندـ لاجرم نویسنده اى که براى نوجوانان مى نویسد، نمى تواند احوال جوانان را به خوبى درک کرده و در آثارش‏ منعکس‏ نماید.»آندره یاس« در خاتمه مى افزاید که : «گرچه این رمان به سهولت قابل خواندن است، ولى هضم آن براى همه آسان نیست« ـ خودخواهى و خودپسندى، کمبود یا نبود حس‏ ادراک براى جنس‏ مخالف ، به بازى گرفتن احساسات دیگران، خلا در احساسات مهره هاى رمان، ترس‏ از ایجاد رابطه، به انجام نرسیدن اشتیاقات ، ترس‏ از مناسبات جدید و مدرن در جامعه ، براى همه به خوبى و سهولت قابل هضم نیست .»رافائلا« مى گوید: این کتاب فقط براى نوجوانان مفید نیست ـ من معتقدم که ما در اینجا با »ادبیات« سر و کار داریم ـ و محتواى کتاب به درد کسانى نیز مى خورد که مراحل نوجوانى را پشت سر نهاده و در بحران میانه زندگى قدم گذاشته اند. در سال 2001 رمانى با نام: »اول، اخبار ناخوشایند« Das Unerfreuliche zuerstرا منتشر کرد. اگر بخواهم محتواى این کتاب را در چند سطر معرفى کنیم، باید بگویم کتابى است براى پسران، برادران و مردان و شوهران ـ حکایاتى در باره زندگى و افکار و اعمال مردان ـ هنگام قرائت این کتاب سعى کنید که روز خوبى باشد، اوقاتتان تلخ نباشد، با کسى بگو مگو نکرده باشیدـ هنگامى که احساس‏ خوبى داشتید، اقدام به خواندن آن کنیدـ منتقدین بر این عقیده اند که جاى این کتاب در قفسه هاى کتابفروشى ها، نه در میان رمانهاست، بلکه جایگاه واقعى این کتاب درست تنگاتنگ کتب طبى و نوشتارهائى که براى سلامتى بیماران تهیه شده است، مى باشد ـ هنگام خواندن آن نیز اینگونه است که شما کتاب را در دست مى گیرد، اول تورقى مى کنید، چند مطلب نظرتان را جلب مى کند، همانند یک فرهنگنامه یا فرهنگ بیماریهاى واگیر وقتى که یک مطلب را خواندید و کلى ترسیدید، دوباره ورق مى زنید و چند صفحه بعد دوباره مطلبى نظرتان را جلب مى کند ـ اگر این کتاب یک کتاب طبى و براى سلامتى انسان نوشته شده بود، مثلاٌ ترک اعتیاد یا ترک مشروب یا دورى از چربى و شیرینى، خواننده فوراٌ به بیمارستان یا تیمارستان یا به زایشگاه یا یک گاه دیگر مراجعه مى کرد و فوراٌ سیگار و تریاک و مشروب و چربى و شیرینى را از خود دور مى کردـ ولى چنین نیست ـ این کتاب در مورد »مردان« نوشته شده است ـ آیا مى توان »ترک مرد» کردـ آیا مردان همانند یک بیمارى یا اپیدمى هستند؟ این کتاب در باره زندگى نکردن مردان است ـ اینکه مردها بلد نیستند، وارد نیستند و نمى دانند چگونه باید زندگى کنند ـ زندگى کوچک و خرد و تنبلى و کودنى ـ همانطور که خانم »برگ« با افسوس‏ و با تکان دادن سر این جملات را بر زبان مى آورد و مانند »ماشین دودى هاى قدیمى« دود مى کند و سیگار را با سیگار روشن مى کند. این رمان، سومین اثر »زیبیله برگ« مى باشد که مهره هاى اصلى آن با خوشبختى و سعادت میانه اى ندارند و افسار زندگى از دستشان در رفته است و اگر هم سعادت نصیب آنها شود ، همانند بازى قدیمى خودمان یعنى »قابلمه بازى« که کودکان با چشم بسته و با یک قاشق یا چوبدستى روى قابلمه مى کوبند و معمولاٌ قابلمه در دسترس‏ نیست و چوب به پاى پدر یا مادر مى خورد و همه فریاد مى زنند : داغ داغ داغ، سرد سرد سرد ، چپ چپ چپ ، راست راست راست تا بالاخره بعد از مدتى ـ ـ ـ بله ـ سعادت نصیب ما هم مى شود و قاشق ما به ته دیگ مى خورد ـ جائى که سرد تر از همه جاست .مهره هاى این رمان دل آدمى را به درد مى آورند ـ همه مقصرند ـ عده اى بیشتر و عده اى کمتر!! عده اى هم کاملاٌ بى گناهند ـ ولى خواننده با همه این مهره ها احساس‏ همدردى مى کند ـ حتى با مردى که زنش‏ را چنان کتک زده که زن بیچاره مرده است و مرد بلافاصله بعد از ارتکاب جرم، مبل اطاق نشیمن را دوباره سرجایش‏ قرار مى دهد و سعى مى کند برنامه هاى تلویزیونش‏ را دوباره تنطیم کند و به تماشاى آن بنشیندـ ـ خواننده با سرباز وظیفه هم احساس‏ همدردى مى کند ، سربازى که انسان را مى کشد ، زیرا که شغل دیگرى نیاموخته است و بلافاصله این جمله از »کورت توخولسکى« در اذهان زنده مى شود که : »سرباز قاتل بالقوه است« ـ احساس‏ همدردى با مدیر شرکت که از فرط بدبختى و بیچارگى خویش‏ به درون هواپیما مى خزد و فکر مى کند که وى را مسموم کرده اند ـ احساس‏ همدردى با دائم الخمرى که مى گوید: »من سى سال زندگى کردم، طورى که گوئى بسیار بد خفته بودم« .

»زیبیله برگ Sybille Berg« مى گوید: اینطور نیست که افراد بدبخت و بى چاره نظر مرا بیشتر جلب مى کنند یا برایم جالب تر هستند تا افراد خوشبخت و با سعادت، ولى من به هر کجا که مى نگرم، فقط افراد افسرده و ناکام، مریض‏ و بدبخت و بیچاره مى بینم ، بخصوص‏ در آلمان ـ» به همین علت هم خانم برگ

/ 0 نظر / 11 بازدید