خندان خندان - یکی شعر دیگر از: شاپور چهارده‌چریک

خندان خندان

آب از سر ما گذشت                       -  خندان  حندان

شادی و سرور ما                          -  گریان  گریان

غم در غم ما نهفته                         -  چندان  چندان

خاموشم و من همیشه                      -  گویان  گویان

من در پی یار و یار                       -  جویان  جویان

عطر تن او همیشه                         -  بویان  بویان

وادی خیال خود                            -  پویان  پویان

چشم و دل بدگمان                          -   بندان  بندان

من عاشق و عشق من                     -  چندان  خندان

کز خنده‌ي او منم                           -  گریان  گریان

از بهر دل سوخته‌ی (شاهین)ی

یک سوسن و سایه‌اش                     -  رویان رویان

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید