شعری از "گئورگ هروگ"

شعری از "گئورگ هروگ"

ترجمه شاپور چهارده‌چریک

Shapur_14@yahoo.de

Auf dem Stein an seinem Grabe steht geschrieben:

Hier ruht,
wie er’s gewollt
in seiner freien Erde

GEORG HERWEGH
(31. Mai 1817 - 7.April 1875)

Von den Mächtigen verfolgt,
Von den Knechten gehaßt,
Von den Meisten verkannt,
Von den Seinen geliebt.

بر سنگ قبرش چنین نگاشته است:

آرامگاه ابدی

گئورگ هروگ

 (31 می 1817 – 7 آوریل 1875 )

طبق خواسته‌ی خودش

در زمین آزادش.

قدرتمندان تعقیبش کردند،

نوکر صفتان از او متنفر بودند،

اکثرا نشناختندش،

فقط اطرافیانش ستودندش.

Mann der Arbeit, aufgewacht!

Und erkenne Deine Macht!

Alle Räder stehen still!

Wenn Dein starker Arm es will.

Brecht das Doppeljoch entzwei!

Brecht die Noth der Sklaverei!

Brecht die Sklaverei der Noth!

Brod ist Freiheit, Freiheit Brod!

Georg Herwegh, 1863

مرد کاری بیدارشو!

و قدرت خود را بازشناس!

چرخ ها ساکت خواهند شد!

اگر بازوی مقتدرت  خواهان آن باشد.

یوغ مضاعف را بشکنید!

لزوم برده داری را ریشه کن کنید!

برداری لزوم را در هم شکنید!

نان آزادی است و آزادی نان!

گئورگ هروگ- شاعر انقلابی آلمانی در قرن نوزدهم

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید