زندگى افکار و آثار یبیله برگ- 2

اینک مى پردازیم به مصاحبه روزنامه »دى سایت Die Zeit « با خانم »برگ« ـ این مصاحبه را از آن جهت انتخاب کردم ، که خانم برگ در این مصاحبه نه فقط در مورد عقاید و آرا و افکار و آثارش‏ حرف مى زند، بلکه نظریاتش‏ در باره جنگ و صلح و تروریسم و مسلمانان و یهودیان و ـ ـ ـ در بوته آزمایش‏ نهاده مى شودـ خود بخوانید و قضاوت کنید: تیتر این مصاحبه چنین است : »فنلاند ، آخ نگو ـ زیبیله برگ از »مسلمانان بدذات« از »آمریکاى خوب« و از »خوشبختى انسان موقعى که دنیا به آخر مى رسد« سخن مى گویدـ

»زیبیله برگ« رمان نویس‏ و نمایشنامه نویسى است که آثارش‏ تا کنون به ده زبان ترجمه شده است ـ در خانه اش‏ در دامنه کوه هاى زوریخ )زیبیله برگ بعد ها از این خانه در دامنه کوه هاى زوریخ به تل آویو نقل مکان کرد_ مترجم) چیز زیادى ندارد ـ یک تختخواب ، یک پاراوان، چند تا متکا و یک صندلى ـ کتابهایش‏ را در یک کمد آشپزخانه نگهدارى مى کند ـ از آپارتمانش‏ که به بیرون نگاه مى کند، چشم انداز جالبى دارد : در این هنگام خانه ى همسایه اش‏ را مى بیند که بى نهایت زیباست است و بر روى بالکن آن یک پرچم صلح آویزان است ـ او هنگام نگاه کردن از خانه اش‏، تمام شهر را زیر پاى خود مى بیندـ ـ شهرى که حتى از دور هم شسته و رفته به نظر مى آید ـ »زیبیله برگ« موهاى معروف و قرمز رنگش‏ را از پشت سر بسته و گره زده است ـ هنوز هم چابک و سرزنده است ، همانند یک دختر بچه در جلوى رایانه اش‏ چمباتمه زده و براى دوستش‏ »یائل هدایا« )که بعد ها یکى از کتابهاى همین خانم را براى انتشار در آلمان ویراستارى کرد) ، در تل آویو »ایمیل« مى نویسد و قهوه اش‏ را براى خنک شدن، فوت مى کندـ بعد از اینکه جواب »ایمیل« »یائل« را دریافت کرد و خواند، روى پهلو دراز مى کشدـ در همین اثنا ناقوس‏ کلیسا به صدا در مى آیدـ »زیبیله برگ« صورتش‏ را در هم مى کشد و همکار من »هانس‏ اشتاین Hannes Stein « دستگاه ضبط صوت را روشن مى کند:

»دى ولت Die Welt «: خوشى آخر زمان و انهدام جهان در چیست؟

»زیبیله برگ Sybille Berg : اینکه ما چنین دنیائى داشته باشیم ، چندان خوش‏ به نظر نمى آیدـ این دنیا واقعاٌ جاى بدى است.

»دى ولت Die Welt «: این براى شما چه چذبه اى دارد که در آثارتان به »آخر زمان و انهدام جهان« اشاره مى کنید؟

»زیبیله برگ Sybille Berg«: خیلى جالب است که ما بدانیم و تجسم کنیم که »آخر زمان و انهدام جهان« چیزى نیست که ما از آن فرار کنیم یا از خودمان دور کنیم ـ نیز جالب است که بدانیم ، انهدام جهان در همین جا ، در ارـوپا به وقوع خواهد پیوست ـ در میان اروپاى خود خواه و خود پسندـ اروپا تا چه اندازه از این ماجرا فاصله دارد، هنگامى که دیسکوهاى ما منفجر مى شوند؟

»دى ولت Die Welt «: خبر بد این است که در آخرین رمان شما بعد از انهدام جهان »نهضت صلح« باقى مى ماندـ

»زیبیله برگ Sybille Berg«: بله ، »نهضت صلح« در هلسینکى بر علیه آمریکائى ها تضاهرات مى کندـ آنها در آلمان پلاکاردهائى چاپ مى کنند که هیچ کس‏ مفهوم آنها را نمى فهدـ خوب ، چه کارى از دست آنها ساخته است ـ من فکر مى کنم آنها هنگامى که جهان دارد به آخر مى رسد ، باز هم بر روى تکه اى یخ خواهند ایستاد و پلاکاردى و پرچمى به دست خواهند گرفت ـ

»دى ولت Die Welt «: در این رمان شما، »نهضت صلح« اردوگاهى دارد براى انسانهاى »خوب اروپائى« که از دست انهدام جهان در رفته اند و باقى مانده اند ، کاملاٌ شبیه اردوگاه هائى که نازى ها داشتندـ واقعاٌ فکر مى کنید که اروپا چنین کارى خواهد کرد؟

»زیبیله برگ Sybille Berg«: بلى، من وقتى که حتى فکرش‏ را هم مى کنم ، از ترس‏ میخکوب مى شوم ـ من توضیح مى دهم: ببینید ، در اروپا این فکر ریشه دوانیده که ما همه یکجور فکر مى کنیم و ما در میان جمع بزرگى هستیم ـ مطلبى که ما از »نهضت صلح« در دو سال گذشته دیده ایم ، یک سماجت بزرگ است ـ یعنى اینکه »نهضت صلح« بر حق است ـ این یعنى نفرت از آمریکاـ که مبدأ و منشأ آن در نوعى احساس‏ حقارت و خود کوچک بینى است ـ

»دى ولت Die Welt «: در این رمان شما، همه جور اتفاقى مى افتدـ اجازه دهید آنها را بازسازى کنم ـ هامبورگ .

»زیبیله برگ Sybille Berg«:و برلین ، برلین زیبا ـ منطقه رور (Ruhrpott) ، در حقیقت همه جاى آلمان ـ اروپا و جهان ـ

»دى ولت Die Welt «: این رمان شما بر خلاف کارهاى دیگرتان ، عاقبت خوشى داردـ

»زیبیله برگ Sybille Berg«:

/ 0 نظر / 53 بازدید